Hướng Dẫn Thủ Tục Mua NOXH Chung Cư Mê Linh Garden City

 Hướng Dẫn Thủ Tục Mua NOXH Chung Cư Mê Linh Garden City 

Bộ Mẫu Hồ sơ hướng dẫn đăng ký mua nhà ở xã hội Mê Linh Garden City. Quý khách tham khảo để biết mình có thuộc diên có đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội hay không. Mọi thắc mắc vui long Lòng liên hệ chúng tôi theo số: 093 775 9191  để được giải đáp.


Mê Linh Garden City


1. BIỂU MẪU 01- ĐƠN ĐĂNG KÝ

Mẫu số 01: Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

 

Hình thức đăng ký1:Mua □Thuê □

Kính gửi: Công ty Cổ phần Him Lam Thủ Đô

Họ và tên người viết đơn: …………………………………… Số điện thoại: ………………………..

CMND (hộ chiếu/ thẻ quân nhân) số ……………………………………………………………………. cấp ngày ……………… tại …………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp2: …………………………………………………………………………………………… Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………………. Nơi làm việc3: …………………………………………………………………………………………… Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ………………………tại: ………………………………… ……………………..…………………………………………………………………………………………………….. Thuộc đối tượng4: …………………………………………………………………………………….. Số thành viên trong hộ gia đình5 …………………..người, bao gồm:

STTHọ và TênCMND sốNghề nghiệpMQHCơ quan công tácThuộc đối tượng
1
2
3
4
5

1 Đánh dấu vào ô mà người viết đơn có nhu cầu đăng ký;

2 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi là đã nghỉ hưu…

3 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này;

4 Ghi rõ người có đơn thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (ví dụ như là cán bộ công chức, viên chức …);

5 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn.

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng; chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối với trường hợp tái định cư và trường hợp trả lại nhà ở công vụ).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau6: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình.
– Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người.
– Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái).
– Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.
– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất.
– Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.
– Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ.

– Khó khăn về nhà ở khác7 (ghi rõ nội dung) ……………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức Mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh.

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ có diện Diện tích sàn sử dụng căn hộ ………… m2 ;

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết8 Mua/ thuê nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./.

Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 20…

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

2. BIỂU MẪU 03- XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NHÀ Ở

Mẫu số 03. Mẫu giấy xác nhận đối tượng thuộc quy định tại khoản 4,5,6 và 7 – Điều 49 – Luật nhà ở (Người TNT, lao động tại doanh nghiệp, Công an, Bộ đội…..)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG, THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ

ĐIỀU KIỆN THU NHẬP[1]

Kính gửi[2]: ………………………………………………………………………………………

Tên người đề nghị xác nhận: …………………………………………………………………..

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số ……………………….

cấp ngày ……./ ……./ ……. tại ………………………………………………………………

Nghề nghiệp ……………………………………………………………………………………

Nơi làm việc[3]: ………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại[4]: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) ………………………. nơi cấp ……………………..

Số thành viên trong hộ gia đình …………… người.

Thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản …… Điều 49 – Luật Nhà ở

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình tôi như sau[5]:

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình
– Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người
– Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái)
– Có nhà ở nhưng bị hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện tích khuôn viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.
– Có đất ở tại địa phương nơi đăng ký thường trú và diện tích khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.
– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất
– Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.

– Khó khăn về nhà ở khác[6] (ghi rõ nội dung) ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào.

Tôi và hộ gia đình của tôi hiện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

…………, Ngày …….. tháng …….năm 20……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc lãnh đạo UBND cấp xã[7] ……………về:

  1. Ông/Bà thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
  2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình[8]: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

  1. Ông/Bà và hộ gia đình là đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

(ký tên, đóng dấu)

[1] Áp dụng cho trường hợp các đối tượng quy định tại Khoản 4, 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở. [2] Gửi Cơ quan, đơn vị của người đề nghị xác nhận (nếu hộ gia đình có 02 người trở lên là đối tượng thuộc 02 cơ quan, tổ chức thì phải gửi đề nghị đến các cơ quan, tổ chức để được xác nhận). Trường hợp người đề nghị xác nhận đã nghỉ việc, nghỉ chế độ hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên chỉ xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, không phải xác nhận về điều kiện thu nhập. [3] Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này. [4] Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú của người đề nghị xác nhận. [5] Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 7 ô cho phù hợp. [6] Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu. [7] Trường hợp người đề nghị xác nhận đã nghỉ việc, nghỉ chế độ hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên chỉ xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, không phải xác nhận về điều kiện thu nhập. [8] Cơ quan xác nhận phải xác nhận rõ thực trạng của nhà ở là thuộc 1 trong 8 nội dung khó khăn về nhà ở mà người đề nghị xác nhận đã khai.

3. MẪU 07 – PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIC VIỆT NAM

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA/THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

HỌ VÀ TÊN KHÁCH ĐĂNG KÝ:
ĐỐI TƯỢNG[1]:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:
EMAIL LIÊN HỆ:
SỐ CHỨNG MINH THƯ:
MÃ HỒ SƠ:

Hôm nay, tại Văn phòng Công ty Cổ phần BIC Việt Nam, Tổ tiếp nhận hồ sơ nhận của Ông/Bà bộ hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội, bao gồm những hồ sơ sau:

 

TTNỘI DUNG HỒ SƠ 

Biểu mẫu [2]

Tình trạng[3] 

Ghi chú

Bản gốcBản sao hợp lệ
AHồ sơ đăng ký
1Đơn đăng kýMẫu số …
2Xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhậpMẫu số …
3Xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở (chỉ áp dụng với K1, K8, K10)Mẫu số …
4Kê khai về điều kiện thu nhập (chỉ dành cho đối tượng thuộc K4)Mẫu số …
5Thống kê ảnh gia đìnhMẫu số …
BTài liệu nộp kèm hồ sơ
1Chứng minh thư nhân dân của người đăng ký và tất cả các thành viên trong hộ gia đình
2Sổ hộ khẩu thường trú
3Sổ tạm trú (có thời hạn 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
4Giấy đăng ký tạm trú hoặc xác nhận tạm trú (có thời hạn 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
5Giấy xác nhận hộ khẩu tập thể (chỉ áp dụng cho K6)
6Xác nhận đang tham gia bảo hiểm (do cơ quan BHXH cấp)
7Hợp đồng lao động (không xác định thời hạn hoặc có thời hạn 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
8Giấy chứng nhận kết hôn
9Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp độc thân hoặc đã ly hôn)
10Giấy khai sinh của con (trường hợp con còn nhỏ chưa có CMTND)
11Các giấy tờ chứng minh người đăng ký thuộc đối tượng ưu tiên nếu là K1, K6, K7, K8 (yêu cầu ghi rõ các giấy tờ ưu tiên tại mục (*) dưới đây)
(*)Các giấy tờ khác:

Hà Nội, ngày ……. tháng …… năm 20…

Người nộp hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện

Tổ tiếp nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Cán bộ tiếp nhận ghi rõ khách hàng thuộc đối tượng nào theo quy định tại Điều 49 Luật nhà ở 2014 [2] Cán bộ tiếp nhận ghi rõ biểu mẫu khách hàng nộp vào ô này, VD: Mẫu số 01 [3] Cán bộ tiếp nhận ghi số lượng giấy tờ nộp vào 01 trong 2 ô ở dưới

4. MẪU 09 – THỐNG KÊ ẢNH GIA ĐÌNH

THỐNG KÊ ẢNH GIA ĐÌNH

Hộ gia đình đăng ký Mua/thuê Nhà ở xã hội

tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh

 

HỌ VÀ TÊN KHÁCH ĐĂNG KÝ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:
EMAIL LIÊN HỆ:
SỐ CHỨNG MINH THƯ:
MÃ HỒ SƠ:
Thành viên …– Họ và tên :…………………………………………………………………

– Số CMND :…………………………………………………………………

– Năm sinh :…………………………………………………………………

– Bố/mẹ/con/khác: …………………………………………………………….

Thành viên …– Họ và tên :…………………………………………………………………

– Số CMND :…………………………………………………………………

– Năm sinh :…………………………………………………………………

– Bố/mẹ/con/khác: …………………………………………………………….

Thành viên …– Họ và tên :…………………………………………………………………

– Số CMND :…………………………………………………………………

– Năm sinh :…………………………………………………………………

– Bố/mẹ/con/khác: …………………………………………………………….

Thành viên …– Họ và tên :…………………………………………………………………

– Số CMND :…………………………………………………………………

– Năm sinh :…………………………………………………………………

– Bố/mẹ/con/khác: …………………………………………………………….

Thành viên …– Họ và tên :…………………………………………………………………

– Số CMND :…………………………………………………………………

– Năm sinh :…………………………………………………………………

– Bố/mẹ/con/khác: …………………………………………………………….

Thành viên …– Họ và tên :…………………………………………………………………

– Số CMND :…………………………………………………………………

– Năm sinh :…………………………………………………………………

– Bố/mẹ/con/khác: …………………………………………………………….

Thành viên …– Họ và tên :…………………………………………………………………

– Số CMND :…………………………………………………………………

– Năm sinh :…………………………………………………………………

– Bố/mẹ/con/khác: …………………………………………………………….

Thành viên …– Họ và tên :…………………………………………………………………

– Số CMND :…………………………………………………………………

– Năm sinh :…………………………………………………………………

– Bố/mẹ/con/khác: …………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan .…..… ảnh của ……….thành viên thuộc hộ gia đình tôi như trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Xin trân thành cảm ơn./.

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 20…..

Người nộp hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CHUẨN BỊ THEO HỘ KHẨU

HỒ SƠSỐ LƯỢNGGHI CHÚ
Hộ khẩu01Photo công chứng
Mẫu 0301Tất cả các thành viên trong khẩu trên 18 tuổi
Chứng minh thư hoặc giấy khai sinh01Photo công chứng

– tất cả thành viên trong khẩu

Ảnh 3×401Tất cả các thành viên – phông nền xanh
Xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc đăng kí kết hôn01Photo công chứng
Hợp đồng lao động ( người đứng tên)01Photo công chứng
Xác nhận bảng lương ( người đứng tên )01Photo công chứng

Mọi thông tin thắc mắc liên hệ bộ phận kinh doanh để để được tư vấn

Tham khỏa chi tiết TẠI ĐÂY